Ông Bùi Hải Hưng

Tổng Giám Đốc Công ty CP nghiên cứu & ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI / nhà nghiên cứu tại Google DeepMind, Adobe Research và Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ tự nhiên Nuance

- TS. Bùi Hải Hưng là Tổng Giám Đốc Công ty CP nghiên cứu & ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI.

- Ông có chuyên môn trên nhiều lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm các mô hình đồ họa xác suất, học máy, đặc biệt là các mô hình cho dữ liệu tuần tự và quan hệ, các ứng dụng trong nhận dạng hoạt động/ý định của con người,...