Ông Lê Đình Tĩnh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam

- Ông Lê Đình Tĩnh được Nhà nước bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao của Học Viện Ngoại Giao từ 25/3/2020.