Ông Mai Phan Dũng

Vụ trưởng, Vụ Ngoại giao Văn hoá và UNESCO, Bộ Ngoại giao / Tổng Thư ký Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam

- Ông Mai Phan Dũng được Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO và Tổng Thư ký Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vào Lễ trao quyết định bổ nhiệm vào ngày 8/10/2019.