Ông Bùi Quang Thanh

Nguyên phó phụ trách mảng văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

- Ông Bùi Quang Thanh là Nguyên phó phụ trách mảng văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam từ năm 2003 đến nay.

- Trong suốt sự nghiệp của ông, ông đã có rất nhiều dự án, tham luận, công trình khoa trong nước và quốc tế trong lĩnh vực văn học, văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam.